PATRIMONI DE LA CIUTAT - DOCUMENTAL

El consell municipal acorda la manera de pagar les despeses després de l'Assalt de l'Altarriba

Acta del 12 de desembre d 1475

El consell municipal acorda la manera de pagar les despeses d’aparedar els portals i baluards que s’hauran de fer per defensar la ciutat, que ahir va estar en gran perill

Dimarts a XII de desembre any propdit mil CCCC LXX V. Convocat e aiustat lo honorable consell de la dite ciutat en la forma e loch acostumats en lo qual foren presents los honorables en Joan Sellers, Paphel Puig e Joan Domènech, consellers de la dita ciutat ensemps lo honorable en Pere Soler de Ferrarons absent, Jacme Riera, Berenguer de Pruners, Anthoni Sadorní, Jacme Cudina, Gabriel Grau, Pe(re) Ramon de Puigventós, Galceran Prat, Pere de Rovirola, Jacme Puig, Joan Costa, Joan Codolosa, Francesch Puig, Bernat Sala, Pere Pla, Joan Fontarnau, Jacme Vila, Joan de Puigfeliu, Gabriel Mambla, Pere Staper, Agustí Albereda, Arcís Casassus, Gabriel Mayes e Pere Joan de Fàbregues qui són ultra XXIIII del dit honorable consell delibera e acorda que les despeses qui s.hauran a fer en paradar portals e baluards e altres defensions per la ciutat qui lo die de ir stigué en gran perill e vengue per apoches se paguen del dret de la verema que ha comprat en Pe(re) Johan Cudina, sastre, e dels altres drets posats per causa de la guerra

Arxiu Municipal de Vic. Llibre d'acords de 1451 a 1478 

 

Veure document


         Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat
Horari d'atenció al públic de 9:00h a 14:30h.