PATRIMONI DE LA CIUTAT - DOCUMENTAL

Pacte entre els consellers i els assaltants després de l'Assalt de l'Altarriba

Acta de 29 de desembre de 1475

Pacte entre els consellers i els assaltants per obtenir la llibertat dels infiltrats que tenien dins la ciutat i que havien estat fets presoners a canvi  de lliurar-los la casa forta de Saladeures que havien pres després de fracassar en l’assalt a Vic.

Divendres a XXVIIII de desembre any mil CCCC setante sis. Conocat e aiustat lo dit honorable consell de la ciutat de Vich en la forma e loch acostumats en lo qual foren presents los honorables en Joan Sellers, Rafel Puig e Pere Soler de Ferrarons e Joan Domènech, consellers l.any present de la dita ciutat , Jacme Riera, Berenguer de Pruners, Pere Rovirola, Jacme Cudina, Anthoni Sadorní, Galceran Prat, Pere Ramon de Puigventós, Joan Costa, Gabriel Grau, Francesch Puig, Jacme Puig, Joan Codolosa, Agustí Albereda, Bernat Sala, Matheu Vila, Joan Fontarnau, Joan Puigfeliu, Gabriel Mambla, Pere Staper, Pere Joan de Cudina, Arcís Casassus, Gabriel Mayes e Pere Joan de Fàbregues, qui són untra XXIIII del dit honorable consell. Attenent aquests dies passats la companyia de mossèn Modarra ab n.Altarriba e molts altres voler entrar per força en la dita ciutat e trencar lo portal de Santa Eulàlia an destrals e mays ab alguns cavallers qui estant aposentats dins la dita ciutat  al qual evantament e insult migensant lo divinal adiutori per los de aquesta ciutat fo tan virilment e animosament que los cavallers  qui eren dins la ciutat son romasos apresonats e los de fora se són haguts anar, de què ses seguit que aprés per recobrar los dits presos ells han presa la casa de Euras de qui en fora corrent e apresonant los ciutadans de què per mitjà del magnífich mossè Joan Pere de Vilademany, capità, e dels consellers ab alguns dels pus singulars de aquesta ciutat s.és concordada certa capitulació e avinença continent que tornassen los presos e tornarien la casa de Eures e ço que haurien pres e prometren ab cert cartell de fe de no fer pus novitar. La qual capitulació fou llegida a tot lo dit honorable consell de mot a mot per mí dit Bernat Prat, scrivà de dit consell, acorda e delibera que la dita capitulació pas a efecte e sia fermada per la dita ciutat per esquivar maiors dans e inconvenients qui si no.s feya s.en podien seguir a la dita ciutat

Diumenge a XXXI de desembre dit any. 

Arxiu Municipal de Vic. Llibre d'acords de 1451 a 1478 
 

Veure document


         Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat
Horari d'atenció al públic de 9:00h a 14:30h.