PATRIMONI DE LA CIUTAT - DOCUMENTAL

El consell municipal demana que s'investigui qui era l'home que hi havia amb la muller del baster Pere Artigues mentre ell era absent

1 d’agost de 1455

Attanent los los dits honorable consell aquesta nit proppassada esser se seguit en casa den Pere Artiges, baster, qui stà al Mercadal, un cars molt greu e enorme so és que vager hauria trobat un hom ab la muller dit Artiges dins una cambra tencats essen lo marit absent de la ciutat emperò que lo dit hom seria fugat e escapat al dit vager e aço seria una cosa molt carregosa e scandalosa majorment tal crim se sia passat stant hic lo lloctinent de governador e tot molt lo públich e sia cosa digna de gran punitió per càstig de tal perpetrador e exemplar de altres tals coses volent temptar. Que per amor de.açó los dits honorables consell acorda e deslibera que per los dits honorables consellers sia feta paraula al dit lloctinent de governador del dit cars e que li placia haver informatio qui és stat lo dit hom trobat en la dita casa ab la dita dona e ab la dita informatio trobat qui és stat lo dit hom fasse tots aquells procehiments

contra aquell segons dispositiu de dret e so que lo dit lloctinent respondrà ne procehesca e descobert lo perpetrador de dit crim sia reportat per los dits honorables consellers al dit honorable consell affi que apres lo dit consell sobre tot lo dit negoci puxa desliberar so que li serà vist.

AMVI Llibre d’Acords 2 foli 94

RESUM

Com la passada nit va succeir un cas molt greu i enorme al Mercadal, a casa del baster Pere Artigues, que era absent: el veguer va trobar un home amb la muller de dit Artigues tancats en una cambra i aquest home se li va escapar. Com que en aquells moments era a Vic el lloctinent general del governador, tota una autoritat que transcendia l’àmbit de la ciutat, i hi havia a Vic una gentada, la fuga d’aquell home va fer perdre ocasió de mostrar el càstig que mereixia qui l’imités. Per això el consell exposa el cas al lloctinent i li demana que s’investigui qui era l’home que hi havia en aquella casa amb la dona per poder procedir contra ell.

Veure document


         Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat
Horari d'atenció al públic de 9:00h a 14:30h.